سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالامیر محیسنی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- ایستگاه بروجرد
محمدحسن کوشکی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- ایستگاه بروجرد
فریبا مظفریان – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور. تهران

چکیده:

زنجرک Empoasca decipiens Paoli متعلق به خانواده Cicadellidae به عنوان گونه غالب در مزارع لوبیا شهرستان بروجرد می باشد. در این مطالعه، تاثیر تاریخ کاشت بر شدت خسارت این گونه در سه رقم لوبیا چیتی طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آرایش کرت های دو بار خرد شده با سه عامل مدیریت آفت (کاربرد حشره کش و عدم کاربرد حشر هکش)، تاریخ کاشت (اواخر اردیبهشت، اوایل خرداد و اواخر خرداد) و لوبیا چیتی (محلی خمین، تلاش و COS16) با ۱۸ تیمار و چهار تکرار اجرا گردید. تجزیه مرکب داده ها نشان داد که عملکرد دانه به شکل معنی داری توسط زنجرک E.decipiens کاهش یافت. همچنین در لاین COS16 بیشترین وزن صد دانه مربوط به تیمار a₁b₃c₃ (تاریخ کاشت سوم سمپاشی شده) بود که در مقایسه با دو تیمار a₁b₃c₃(تاریخ کاشت دوم سمپاشی نشده) و a₁b₃c₃ (تاریخ کاشت اول سمپاشی شده) اختلاف آماری نشان داد. بر اساس شاخص خسارت به برگ (شاخص ۱-۵)، کمترین شاخص خسارت مربوط به تیمار a₁b₃c₂ (رقم تلاش سمپاشی شده در تاریخ کاشت سوم) و بیشترین شاخص مربوط به تیمار a₂b₂c₃ (لاین COS16 سمپاشی نشده در تاریخ کاشت دوم) بود. بنابراین رقم تلاش نسبت به خسارت زنجرک E.decipiens مقاومت نشان می دهد.