سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد؛ گروه بیماری شناسی گیاهی؛ دانشگاه آزاد اسلامی
محمد علی آقاجانی – استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ط
ابوالفضل فرجی – استادیارپژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاو

چکیده:

بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، ناشی از قارچ Sclerotinia sclerotiorum مهم ترین بیماری کلزا در شمال کشور است و در بعضی از سال ها خسارت زیادی به این محصول وارد می نماید . به منظور بررسی اثر عوامل زراعی بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا رقم هایولا ۴۰۱ ، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار ودر سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. چهار تاریخ کاشت ۱۵ آبان، ۳۰ آبان، ۱۵ آذر و ۳۰ آذر و دو تراکم ( ۵ و ۱۰ سانتی متر) برای تعیین میزان وقوع (I) و شدت (S) بیماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین تاریخ کاشت ها از نظر میزان وقوع بیماری و شدت آن وجود دارد، بدین ترتیب که تاریخ کاشت سوم و چهارم به ترتیب با ۱/۵۳ و صفر درصد بیشترین و کمترین میزان شدت بیماری را داشتند. بیشترین و کمترین میزان وقوع بیماری در تاریخ کاشت سوم و چهارم به ترتیب با ۲/۸۰ و صفر درصد مشاهده گردید. اما اختلاف معنی داری بین تراکم ها از نظر میزان وقوع (I) و شدت (S) بیماری دیده نشد . در شرایط آب و هوایی گلستان استفاده از تاریخ کاشت های دیر هنگام نقش موثری در کاهش آلودگی توسط این بیماری دارد.