سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا کدوری – عضو هیئت علمی مرکز تحقییقات کشاورزی کرمان
سید محمد علی وکیلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
بابک سالاری – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جیرفت

چکیده:

بمنظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و تراکم بوته و تأثر ی آنها بر عملکرد گا یه سر ی، این آزمایش در سال زراعی ۹۰-۸۹ در ایستگاه تحقق یات کشاورزی کرمان به اجرا در آمد. این تحقیق بصورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. که پلات های اصلی شامل تاریخ کاشت در سه سطح ۲۰ آذر، ۵ و ۲۰ دی ماه و پلات های فرعی تراکم (فاصله بین بوته ) در ۳ سطح شامل ( ۷۱/۴ و ۵۰ و ۳۳/۳ بوته درمتر مربع) بود. نتایج نشان داد که تأثیر تاریخ کاشت بر صفات قطر ساقه، ارتفاع بوته، در سطح ۱% و بر صفات تعداد سیرچه و عملکرد خشک اقتصادی در سطح ۵% معنی دار بود. همچنین اثر تراکم کاشت بر صفات قطر ساقه، ارتفاع بوته، وزن سوخ، تعداد سیرچه و عملکرد خشک اقتصادی در سطح ۱% معنی دار بود. بیشترین عملکرد محصول، از تاریخ کاشت ۲۰ آذر معادل ۱۷/۷۹۴ تن در هکتار تولید شد . و مناسبترین تراکم کاشت مربوط به تراکم ۷۱/۴ بوته در متر مربع معادل ۲۱/۵۴۳ تن در هکتار بود. با ابلا رفتن تراکم بوته میانگین وزن سوخ و تعداد سیرچه کاهش، ولی عملکرد خشک اقتصادی افزایش یافت. بطوریکه اختلاف معن ی داری درعملکرد محصول در تراکم ۷۱/۴ بوته در متر مربع نسبت به تراکم ۳۳/۳ بوته در متر مربع مشاهده شد. با توجه به نتایج این بررسی کاشت سیر در منطقه کرمان در تاریخ کاشت ۲۰ دی و با تراکم ۷۱/۴ بوته در متر مربع (۷۱۴۰۰۰ بوته در هکتار) توصیه میشود.