سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آتیه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
بهنام کامکار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و طبیعی گرگان
علیرضا صفاهانی لنگرودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
ابراهیم هزارجریبی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور تعیین اثرات تاریخ کاشت برعملکرد پروتئین و روغن دانه شش ژنوتیپ سویا آزمایشی در سال زراعی ۸۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان به اجرا درآمد این آزمایش بصورت اسپیلت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد سه تاریخ کاشت ۱۹ اردیبهشت، ۱۱ خرداد و ۲ تیر درکرتهای اصلی و ۶ ژنوتیپ ویلیامز D.P.X سحر، Okapi Opera SLM046 و wiliams*essex درکرتهای فرعی قرارگرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت برکلیه صفات در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود همچنین اثر ژنوتیپ برکلیه صفات به جز درصد روغن معنی دار بود. نتایج مقایسات میانگین در رابطه با عملکرد دانه و درصد روغن نشان داد که دو تاریخ کاشت اول در رده بندی در رتبه یک قرار داشتند و تاریخ کاشت سوم در رتبه آخر قرار داشت همچنین نتایج مقایسات میانگین در رابطه با درصد پروتئیننشان داد که تاریخ کاشت سوم بالاترین درصد پروتئین را بخود اختصاص داد و با دوتاریخ کشت اول اختلاف معنی داری داشت بیشترین عملکرد دانه مربوط به ژنوتیپ های wiliams*essex و DPX بود همچنین بیشترین درصد روغن و پروتئین را به ترتیب ژنوتیپ های TN5.54 * Hobbit وDavis*wiliams داشتند با تاخیر درکشت سویا تیرماه مقدار روغن کاهش ولی مقدار پروتئین افزایش یافت.