سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اصغر اظهری – کارشناس ارشد کشت و صنعت دامپروری مغان
صنم لطفی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
سلیمان جمشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخهای مختلف کاشت برامکان کنترل بیماریهای زنگ زرد و اسکب خوشه گندم و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاینهای امید بخش گندم آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درامد دراین بررسی گندم چهاررقم شامل بوگارو، پیشتاز، نوگال شیرودی و دولاین امید بخش شامل N-80-19,N-8I5-5 درتاریخهای ۳۰ مهر، ۱۵ آبان و ۳۰ آبان درسال زراعی ۸۹-۸۸ مورد مطالعه قرارگرفت درضریب پیشرفت بیماری زنگ زرد گندم و شاخص بیماری فوزاریومی سنبله و نیز عملکرد دانه طول سنبله تعداد سنبلچه وزن دانه در بوته تعداد دانه در سنبله ارتفاع بوته تعداد پنجه بارور و شاخص برداشت اندازه گیری و ثبت گردید نتایج نشان داد که بین تاریخهای مختلف کاشت از نظر تعداد پنجه بارور وزن دانه در سنبله شاخص برداشت در سطح احتمال ۵% و درمورد طول سنبله و وزن دانه در کل بوته در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی داری وجود داشت .