سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی – دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی
مرتضی حیدری – پژوهشگردانه های روغنی
عباس پورمیدانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم
داوود رودی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرتاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد و همچنین برخی خصوصیات زراعی چهاررقم کلزای باتیپ رشد بهاره و زمستانه ارقام بهاره RGS003 Hyola 401 و ارقام زمستانه زرفام و SLM046 درشرایط خاکهای شوراستان قم آزمایشی بصورت بلوکهای نواری برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار طی درسال زراعی ۸۵-۸۴ اجرا شد تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی درسه سطح و عامل فرعی شامل ۴ رقم مورد بررسی بود نتایج ازمایش حاکی از اثرمعنیدارتاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد دانه شامل تعدادخورجین دربوته تعداددانه درخورجین وزن هزاردانه و سایرصفات اندازه گیری شده بود با تاخیر درکاشت عملکرددانه روند کاهشی داشت بطوریکه بیشترین عملکرددانه با میانگین ۳۵۵۵ کیلوگرم درهکتار درتاریخ کاشت دوم و کمترین عملکرد دانه درتاریخ کاشت سوم با میانگین ۲۰۱۶ کیلوگرم درهکتار بدست آمد اثررقم برای کلیه صفات مورد بررسی درسطح ۱درصد معنی دار بود.