سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زنجان
اکبر قاسمی – رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان

چکیده:

به منظور بررسی اث تیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم ۳۰۱ در کشت دوم در منطقه میانه آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ اجرا شد. در این آزمایش فاکتور ی نتروژن خالص در چهار سطح (صفر (شاهد)، ۶۵ و ۱۳۰ و ۱۸۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و فاکتور تاریخ های کاشت شامل ۲۱ خرداد، ۶ تیر و ۲۱ تیر بود. از نظر عملکرد دانه، بین تاریخ کاشت اول و سایر تاریخ های کاشت اختلاف معنی داری مشاهده شد . بیشترین عملکرد دانه را تاریخ کاشت ۲۱ خرداد با ۸۱۸۲/۴۲ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه را تاریخ کاشت ۲۱ تیر با ۵۷۲۰/۹۲ کیلوگرم در هکتار به خود اختصاص دادند. بیشترین عملکرد دانه به مقدار ۷۶۰۳/۶۷ کیلوگرم در هکتار با مصرف ۱۸۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کمترین عملکرد دانه به مقدار ۶۷۴۴ کیلوگرم در هکتار با بدون مصرف نیتروژن به دست آمد . اثر متقابل نیتروژن در تاریخ کاشت بر تعداد ردیف دانه در بلال اختلاف معنیداری را در سطح احتمال ۱ درصد نشان داد و مقدار ۱۸۵ کیلوگرم در هکتار نیتروژن در تاریخ کاشت اول ( ۲۱ خرداد) بیشترین تعداد ردیف دانه در بلا ل را با ۱۴/۹۳ ردیف به خود اختصاص داد. اثر متقابل نیتروژن×تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه اختلاف معنیداری را نشان داد، طوری که تیمار شاهد در تاریخ کاشت ۲۱ تیر بیشترین وزن هزار دانه را با ۲۳۳/۳۳ گرم داشت.