سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منوچهر فربودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه گیاهپزشکی
شاهین شهبازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه گیاهپزشکی
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه گیاهپزشکی
علی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه گیاهپزشکی

چکیده:

این تحقیق طی سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ به منظور بررسی تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم ۷۰۴-KSC در کشت دوم در منطقه میانه به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایک تاریخ های کاشت شامل ۲۰ خرداد ۵ تیرو ۲۰ تیر بود. صفات ارتفاع بوته قطر ساقه تعداد برگ در بوته میزان کلروفیل ارتفاع محل قرار گرفتن بلال تعداد برگ های بالای بلال طول چوب بلال قطر چوب بلال تعداد ردیف دانه در بلال تعداد دانه در ردیف تعداد دانه در بلال وز هزار دانه عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه شاخ برداشت و درصد پروتئین اندازه گیری شد. اثر تاریخ کاشت نیز بر کلیه ی صفات به جز تعداد برگ میزان کلروفیل تعداد برگ های بالای بلال و درصد پروتئین در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد. اثر تاریخ کاشت بر وز هزار دانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود بهطوری که تاریخ کاشت ۲۰ تیر بیشترین وزن هزار دانه را با ۲۳۳/۳۳ گرم به خود اختصاص داد. از نور عملکرد دانه بین تاریخ کاشت اول و سایر تاریخ های کاشت اختلاف معنی داری مشاهده شد. بیشترین عملکرد دانه را تاریخ کاشت ۲۰ خرداد با ۸۱۸۲/۴۲ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه را تاریخ کاشت ۲۰ تیر با ۵۷۲۰/۹۲ کیلوگرم در هکتار به خود اختصاص دادند.