سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نسرین فرهادی – دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، د
سکینه پوررنجبری صغایش – دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، د
ابوالفضل علیرضالو – دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، د
محمدکاظم سوری – استادیار و استاد فقید گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربی

چکیده:

تاریخ کاشت مناسب، از فاکتورهای مهم در بحث گیاهان دارویی بوده که تاثیر قابل توجهی بر میزان مواد مؤثر ه دارد. کرچک (Ricinus communis L.) یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که روغن آن از با ارزشترین مواد مسهل و ملین در پزشکی است و مهمترین اسید چرب آن، اسید ریسینولیک بوده که یک اسید چرب غیر اشباع میباشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر تاریخهای مختلف کاشت ( ۱۵ و ۳۰ فروردین، ۱۵ و ۳۰ اردیبهشت و ۱۵ و ۳۰ خرداد ماه) بر میزان روغن استخراج شده، درصد اسیدهای چرب مختلف روغن کرچک و تعیین بهترین زمان کشت این گیاه در منطقه غرب تهران است. استخراج روغن دانههای برداشت شده کرچک، توسط دستگاه سوکسله و حلال هگزان صورت گرفت و پس از جداسازی روغن توسط دستگاه روتاری درصد روغن اندازهگیری شد. از دستگاه کروماتوگرافی گازی نیز برای تعیین درصد اسیدهای چرب استفاده گردید. نتایج نشان داد تاریخ کاشت تاثیر معنیداری بر میزان روغن کرچک و درصد اسیدهای چرب آن دارد. بیشترین درصد روغن ( ۵۰ %) در تاریخ کاشت ۱۵ فروردین و کمترین میزان ( ۳۵ %) از ۳۰ خرداد ماه به دست آمد، همچنین بیشترین (۸۰/۶۳%) و کمترین (۷۷/۴۰%) میزان اسید ریسینولیک به ترتیب در تاریخهای ۳۰ خرداد و ۱۵ اردیبهشت ماه به دست آمد.