سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محتشم محبی – استادیار گروه عمران دانشگاه محقق اردبیلی
حسین مجذوب – کارشناس ارشد زلزله

چکیده:

میراگر جرمی تنظیم شده ی چندگانه MTMD متشکل از چندین جرم تنظیم شده ی TMD منفرد بوده که پارامتر های جرمهای میراگر براساس هدف مورد نظر از کاربرد MTMD تعیین می شود دراین پژوهش هدف بررسی تاثیر تابع هدف انتخابی برای طراحی MTMD درعملکرد این سیستم کنترلی می باشد برای این منظور طراحی سیستم MTMD با انتخاب تابع هدف به دو صورت کمینه کردن ماکزیمم تغییر مکان جانبی سازه یا ماکزیمم شتاب سازه صورت می پذیرد درهر دو حالت طراحی بهینه ی سیستم MTMD مبتنی بر تعریف یک مسئله بهینه سازی بوده که متغیرهای مسئله همان پارامترهای TMD ها و مینیمم کردن ماکزیمم تغییر مکان سازه با ماکزیمم شتاب به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شدها ست با توجه به تعداد زیاد متغیرها برای حل مسئله بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است برای آنالیز عددی قاب ۱۰ طبقه برشی درنظر گرفته شده و به ازای مقادیر مختلف درصد جرمی به طراحی بهینه سیستم MTMD جهت کاهش ماکزیمم تغییر مکان جانبی یا ماکزیمم شتاب سازه تحت اثر ارتعاش اغتشاش سفید فیلتر شده پرداخته شده است.