سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهفر هاشم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی
عبدالرضا فروتن – بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
سیاوش رعیت پناه –
ناهید آملی –

چکیده:

سفیدک داخلی ناشی ازPeronospora farinosa f. sp. Spinaciae ازبیماریهای مهم اسفناج درمناطق تحت کشت این گیاه می باشد دراین بررسی واکنش ۳۱شماره از ارقام و توده های بومی اسفناج درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار درایستگاه تحقیقات زراعی قرادخیل دربرابر بیماری و تعیین اجزای عملکرد مورد ارزیابی قرارگرفتند نتایج ارزیابی نشان داد که برگ پهن ورامین ۸۸ اسفناج کاشان و چمازکتی قائمشهر با کمترین میزان آلودگی ۶/۶۶% و۷/۳۳و۹/۶۶درصد نسبت به رقم حساس TN-69-68 79درصد مقاومت رین ارقام و توده درباربر بیماری سفیدک داخلی بودند رقم بومی قائمشهر ۱ برگ پهن ورامین ۸۸ اطراف بهشهر دارای بیشترین مقدار عملکرد به ترتیب ۴۸و۳۰و۴۸و۲۹و۰۹و۲۹ تن درهکتار می باشند همچنین بیشترین میانگین تعدادبرگ مربوط به ارقام منتخب ازطرح بهنژادی اسفناج ۶ Tc-312002 ، TN-69-15 به ترتیب ۱۴٫۳۳و۱۳٫۳۳و۱۲ عدد شمارش گردیدند شمارش میانگین طول برگ درارقام برگ پهن ورامین ۸۸ موزی رج بابل قائم شهر۲ و TN-69-15 به ترتیب ۱۱٫۶۷ ،۱۱٫۹۳ ، ۱۲٫۵۰ و۱۱٫۶۷ سانتی متر و ارقام برگ پهن ورامین ۸۸ TN-69-15 اطراف بهشهر و موزی رج بابل به ترتیب ۸٫۸۳ و۸و۷٫۶۶ و ۷٫۵۰ سانتیمتر دارای بیشترین میانگین عرض برگ بودند.