سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب راور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازههای آبی دانشکده مهندسی و فناوری کشاور
جواد فرهودی – استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی-دان
عاطفه نژندعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازههای آبی دانشکده مهندسی کشاورزی -دانشگ

چکیده:

در این مقاله نتایج بررسی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر زبر گزارش شده است. در مجموع ۱۲۶ آزمایش با دبیهای مختلف بر روی بستر زبر با نوارهای ذوزنقهای قائم، تحت تاثیر جریان با عدد فرود بین۱۳/۷-۴ انجام شد. زبریها با سه ارتفاعt) مختلف مورد بررسی قرارگرفتند و در هر ارتفاع ۴ فاصله s) متفاوت بین بلوکها در نظر گرفته شد بطوریکه آزمایشها باچهار مقدار ۲و ۱/۵ ,۱,۰/۵ s/t=صورت گرفت. پروفیلهای بی بعد سطح آب پرش هیدرولیکی بطور معنی داری بر هم منطبق بوده و میتوان آنها را توسط یک منحنی نمایش داد. عمق ثانویه، طول پرش هیدرولیکی و اتلاف انرژی در پرش بر روی بستر زبر نسبت به بستر صاف به طور قابل ملاحظه ای کاهش مییابند. مشاهدات بیانگر آن است که افزایش ارتفاع و فاصله بین زبریها باعث کاهش طول پرش و منطقه غلطاب و افزایش تنش برشی بستر میشود