سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ضرابی – استادیار گروه فناوری های زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه ته
سمانه طالبی – کارشناس تحقیق و توسعه، شرکت دشت سبز آتیه، پارک علم و فناوری دانشگاه ته

چکیده:

آب به عنوان مهمترین منبع پایه زیستی و رکن تولید محصولات کشاورزی، از یک سو بدلیل محدودیت و از سوی دیگر بدلیل ورود و انباشت انواع آلاینده های کشاورزی باید با تدبیر و استفاده از فناوری های روز در کشاورزی و خصوصا سیستمهای بسته (گلخانه ای) مصرف گردد. استفاده از فناوری بسترهای آماده کشت به عنوان جایگزین خاک می تواند علاوه بر رفع مشکل تجمع مواد آلاینده در بستر کشت و طبعا زنجیره غذایی باعث افزایش بهره وری مصرف آب و حذف انواع بیماری های ریشه ناشی از آبیاری غلط گردد. در تحقیق حاضر راندمان خیار گلخانه ای ضمن ارزیابی میزان آب مصرفی و شدت بیماری بوته میری با استفاده از بسترهای آماده کشت در شرایط گلخانه بررسی شد. برای این منظور چهار تیمار خاک معمولی، خاک دارای NPK، بستر آماده پیت ماس و بستر آماده باگا (تولید جدید داخلی) انتخاب شده و پس از کاشت خیار در گلدانها اطلاعات مربوطه روزانه ثبت گردید. بر اساس نتایج حاصل راندمان محصول و میزان آّب مصرفی بین تیمارها دارای اختلاف معنی دار بود. به طوری که بستر آماده باگا علاوه بر افزایش راندمان تولید، میزان آب مصرفی را تا %۷۵ کاهش داد. همچنین درصد بوته میری در این بستر به صفر رسید.