سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام دهدار – عضو هیئت علمی مرکزتحقبقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
یوسف جهانی – عضو هیئت علمی مرکزتحقبقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
امیراصلان حسین زاده – عضو هیئت علمی مرکزتحقبقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
داود حسن پناه – عضو هیئت علمی مرکزتحقبقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

بستر کاشت جزو عواملی است که در تولید مینی تیوبر سیب زمینی از اهمیت بیشتری برخودار است که باعث افزایش عملکرد و تولید تعداد بیشتری غده‌چه‌ در واحد سطح در گلخانه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود. به منظور تعیین تاثیر بسترهای مختلف کاشت روی ارقام سیب زمینی(آگریا، ساوالان و مارفونا) این آزمایش به مدت۲ سال (۱۳۸۷-۱۳۸۶) درگلخانه شرکت ویلکیج اردبیل اجرا شد. آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح کاملاً تصادفی در گلخانه شرکت خصوصی ویلکیج اردبیل در چهار تکرار در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ اجرا گردید. دراین آزمایش کرت‌های اصلی ترکیبات مختلف بستر کاشت به صورت حجمی و کرت‌های فرعی گیاهچه‌های ارقام سیب‌زمینی بودند. تجزیه واریانس مرکب برای صفات مورد مطالعه نشان داد که اثرات بسترهای مختلف کاشت وارقام روی صفات موردبررسی در سطح ۱ % معنی دار بودهمچنین بین ارقام و بسترهای مختلف کاشت اثرمتقابل وجودداشت. دربین۹ بسترکاشت مختلف، بسترکاشت پرلیت ۱ + پیت‌ماس بیولان(خارجی) ۵ از نظر عملکرد مینی‌تیوبر تولیدی و دیگر صفات مورد بررسی نسبت به دیگر بسترهای کاشت با تولید ۵/۱۰۲ کیلوگرم غده چه درهرمترمربع و۵/۳ عددغده چه درهربوته وضعیت بهتری داشت. در بین ارقام مورد مطالعه نیز گیاهچه رقم ساوالان از نظر عملکرد غده‌چه با تولید ۴/۶۳۴ کیلوگرم غده چه درهرمترمربع ۴/۳۲۹ عدد غده‌چه درهربوته و دیگر صفات مورد بررسی نسبت به دو رقم دیگر در سطح بالاتری قرار گرفت. به طورکلی بستر کاشت پرلیت۱ + پیت‌ماس بیولان (خارجی) ۵ برای ارقام آگریا ، ساوالان و مارفونا توصیه می‌گردد.