سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی بیاتی – کارشناس ارشدخاک و پی
محمدعلی روشن ضمیر – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله ابتدا با استاده از داده های مکان روانگرا شده به صحت سنجی نرم افزارهای لیکیت و لیکوفای پرو پرداخته و در ادامه با تکیه بر نتایج آزمایشات نفوذ استاندارد SPT انجامشده در اسکله شهید رجایی و با بکارگیری نرم ذکرشده به ارزیابی پتانسیل روانگرایی منطقه منطقه به ازای بزرگی و شتاب مختلف زلزله پرداخته می شود همچنین با تغییرات بزرگی و شتاب زلزله بصورت جداگانه و همزمان در نرم افزارهای ذکر شده تاثیر این تغییرات برروی ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی بررسی میگردد نتایج بدست آمده حکایت ازاین می کند که برای مقادیر بالای بزرگی و شتاب زلزله منطقه مورد مطالعه روانگرا می گردد بعلاوه نتایج حاصله نشان میدهد که با افزایش بزرگی و شتاب زلزله ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی کاهش می یابد. ودر تغییرات همزمان بزرگی و شتاب زلزله با توجه به آنالیز های انجام شده نتیجه گردیدکه بزرگی نسبت به شتاب زلزله پارامتر تاثیرگذارتری برروی مقاومت روانگرایی می باشد.