سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی
امیرداور فروزنده شهرکی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزادخوراسگان اصفهان
غلامرضا قلمکاری –
محمود دشتی زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر برگ کناربمبئی درتغذیه بره های نر پرواری انجام شد دراین ازمایش ازتعداد۲۰ راس بره نر با سن ۴-۷ ماه با میانگین وزن ۰/۴±۲۰/۶۸ دریک طرح کاملا تصادفی با ۴تیمار و ۵ تکرار به مدت ۱۱۲ روز استفاده و جیره های تنظیم شده دارای مقادیر ۰و۱۰و۲۰و۳۰ درصد برگ کنار درماده خشک جیره بودند نتایج آزمایش نشان داد استفاده ازجیره های آزمایشی تاثیرمعنی داری بروزن پایانی دام کل خوراک مصرفی و افزایش وزن نهایی دما نداشت p<0.05 با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش استفاده ازبرگ کناردرجیره بره های نرپرواری تاسطح ۳۰درصد تاثیر معنی داری ازنظر آماری برعملکرد و مصرف خوراک نداشت