سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی
امیرداور فروزنده شهرکی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزادخوراسگان اصفهان
غلامرضا قلمکاری –
محمدهادی صادقی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر برگ کناربربرخی ازفراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون بره های نر پرواری انجام شد دراین ازمایش ازتعداد۲۰ راس بره نر با سن ۴-۷ ماه با میانگین وزن ۰/۴±۲۰/۶۸ دریک طرح کاملا تصادفی با ۴تیمار و ۵ تکرار به مدت ۱۱۲ روز دردونوبت خونگیری قبل ازشروع ازمایش اصلی و پایان آزمایش اصلی انجام و جیره های تنظیم شده دارای مقادیر ۰و۱۰و۲۰و۳۰ درصد برگ کنار درماده خشک جیره بودند نتایج آزمایش نشان داد استفاده ازجیره های آزمایشی تاثیرمعنی داری برفاکتورهای خونی ازجمله هموگلوبین گلوکز خون گلبولهای قرمز خون نیتروژن اوره ای خون بره های نرپرواری نداشت همچنین نتایج آزمایش نشان داد استفاده ازجیره های آزمایشی تاثیر معنی داری برحجم فشرده گلبوهای قرمز هماتوکریت داشت p<0.05 با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش استفاده ازبرگ کناردرجیره بره های نرپرواری تاسطح ۳۰درصد تاثیر معنی داری ازنظر آماری بربرخی ازفراسنجه های خونی به جز حجم فشرده گلبوهای قرمز هماتوکریت ازجمله گلوکز هموگلوبین گلبولهای قرمز خون نیتروژن اوره ای خون نداشت.