سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی نژاد – دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
شوکت قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد
جاسم قادری – دانشجوی کارشناسی مدیریت اموربانکی

چکیده:

درمحیط پویا و متغیر کنونی سازمان ها با چالشهای رقابتی زیادی روبرو هستند به دلیل کوتاه شدن چرخه عمر محصولات و صنعت تغییر فزاینده فناوری تغییردرترجیحات مصرف کنندگان و افزایش رقابت های محلی و جهانی فشاروارده برسازمان ها برای عکس العمل سریعتر افزایش یافته و زمان به عنوان یک منبع مزیت رقابتی درآمدها ست برای رشد و بقا درمحیط پیچیده و متغیر کسب و کار امروز لازم است مدیران بههنگام تدوین استراتژی ها کارافرینی را نیز مدنظر قرار دهند تدوین برنامه استراتژیک با رویکردی کارافرینانه ازطریق شناسایی و توسعه قابلیت های متمایز به ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان کمک می کند بدین جهت دراین مقاله ابتدا به تبیین ابعاد برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه که تلفیقی از رویکرد کارافرینانه و برنامه ریزی استراتژیک است پرداخته می شود و سپس تاثیرهریک از این ابعاد برعملکرد موردب ررسی قرارمیگیرد.