سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایوبعلی قاسمی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مصلح الدین رضائی –

چکیده:

انار یکی از میوه های نیمه گرمسیری است که از زمان های بسیارقدیم درایران کشت و کار شده است . درخت انار به دلیل مقاومت خوبی که نسبت به شرایط خشکی دارد برای کشت در مناطق خشک و حاشیه کویربسیار مناسب می باشد. علی رغم مقاومت به خشکیدرختان انار در سالهای اخیر به دلیل ک اهش شدید نزولات آسمانی و کمبود منابع آب بسیاری از باغهای انار در اثر خشکسالی از بین رفته و یا شدیدا دچار کاهش محصول شده اند . اگرچه برای مقابله با خشکسالی در باغهای میوه راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده که هر یک بنوبه خود کارایی موثر را دارند ولی باز هم این راهک ارها نتوانسته این مشکل راحل نمایند . یکی از راهکارهای عملی جدید مقابله باخشکسالی در باغ های میوه کاربرد مواد ضد استرس (مواد پروتئینی ) در باغ ها می باشد.چون واکنش گونه و ارقام مختلف میوه در برابر این مواد متفاوت می باشد قبل از هر گونه توصیه به کاربرد این مواد ضروری است که تحقیقات لازم در این خصوص صورت گیرد . برای این منظور در این تحقیق اثرات ۳ ماده ضد استرس بیولوژیکی به نام های هیومی فورته، کادوستیم، فسفوترون درشرایط نرمال وتیمار خشکی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار روی میزان مقاومت به خشکی درخت ان انار رقم ملس اصفهان در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دستجرد اصفهان مورد بررسی قرارگرفت . نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که در جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای محلول پاشی در تمامی صفات مورد بررسی در سطح یک درصد معنی دار شده است . کاربرد مواد ضد استرس (کادوستی م،هیومی فورته، فسفوترون ) بخصوص در تیمار با تنش آبی توانسته اند موجب بهبود رشد رویشی، وضعیت سبز درخت، ارتقا تولید شاخ و برگ و افزایش میزان تولید محصول در درختان انار رقم ملس اصفهان شوند و خصوصیات کمی و کیفی محصول تولیدی این درختان نیز رضایت بخش بود . اما وض عیت رشد رویشی و میزان عملکرد درختان در تیمار ترکیب کادوستیم + هیومی فورته نسبت به سایر تیمارها مورد بررسی از وضعیت مطلوب تری برخوردار بودند به عبارت دیگر درختان انار در این تیمار ازمقاومت به خشکی بیشتری برخوردار بودند.