سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زاهد زینی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شاپور لرزاده – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

خرفه با نام علمی است که عصاره ی آبی قسمت های مختلف این علف هرز از جوانه زنی بذر و رشد ریشه های گندم ممانعت به عمل می آورد و یکی از علف های هرز مهم سویا می باشد. به منظور ارزیابی کنترل صفات مورفولوژیکی علف هرز خرفه در تابستان ۸۹ طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۱۱ تیمار در ۴ تکرار با هدف بررسی چگونگی کنترل علف هرز خرفه در مزارع سویای دره شهر ایلام به صورت مصرف دزهای مختلف سه علف کش بنتازون در سه سطح ۳/۵ ۳ ۲/۵در هکتار و متریبوزین در سه سطح ۷۰۰ ۶۰۰،۵۰۰ گرم در هکتار و آلاکلر در سه سطح ۵/۵ ۲/۳در هکتار و همچنین یک تیمار به عنوان شاهد و یک تیمار هم به روش کنترل مکانیکی (وجین) انجام گرفت. اثر علف کش متریبوزین ۵۰۰ گرم در هکتار بر کنترل صفات ارتفاع، سطح برگ، وزن برگ، وزن خشک کل بوته علف هرز خرفه اندازه گیری شده و اختلافات معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد بین تیمارها وجود دارد