سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه میرزاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
خسرو عزیزی – استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
احمد اسماعیلی – مربی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
سعید حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات آبیاری تکمیلی و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود دیم، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آبیاری تکمیلی به عنوان اصلی در چهار سطح شامل، بدون آبیاری ((I(0) ، یکبار آبیاری موقع گلدهی ((I(1)، یکبار آبیار موقع دانه بستن ((I(2)، و دو بار آبیاری موقع گلدهی و دانه بستن ((I(3)، آرایش کاشت به عنوان یکی از عوامل فرعی در دو سطح، فاصله ردیف های باریک (R(1)=30) و رقم آرمان و هاشم به عنوان عامل فرعی دیگر در نظر گرفته شدند. بیشترین میزان عملکرد دانه ( ۲۸۷۱ کیلوگرم در هکتار)، تعداد غلاف در بوته ( ۳۳ عدد)، عملکرد بیولوژیک (۷۲۲۲ کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (۴۱/۳۳ درصد) از تیمار دوبار آبیاری تکمیلی در مراحل گلدهی و دانه بستن، فاصله ردیف ۳۰ سانتی متر و رقم آرمان به دست آمد. بیشترین تعداد دانه در غلاف (۱/۷۲ عدد) در تیمار دوباره آبیاری در مرحله گلدهی و دانه بستن، فاصله ردیف ۲۰ سانتی متر و رقم آرمان و بیشترین درصد پروتئین دانه (۲۳/۸) از تیمار شاهد (بدون آبیاری)، فاصله ردیف کاشت ۲۰ سانتی متر و رقم هاشم به دست آمد.