سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه میرزاوند – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، استادیار،استادیار و مربی دانشکده کش
خسرو عزیزی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، استادیار،استادیار و مربی دانشکده کش
مسلم ابدالی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرم
احمد اسماعیلی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، استادیار،استادیار و مربی دانشکده کش

چکیده:

به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی و آرایش کاشت بر شاخص های رشد نخود، آزمایشی در سال زراعی ۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه لرستان انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات با طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری یکبار آبیاری موقع دانه ،(IR1R ) یکبار آبیاری موقع گلدهی ،(IR0R ) تکمیلی به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل: بدون آبیاری به عنوان عامل (RR2R ) و ۳۰ سانتی متر (RR1R) و فاصله ردیف در دو سطح ۲۰ ( IR3R) دو بار آبیاری موقع گلدهی و دانه بستن ،(IR2R) بستن نشان داد که در طول فصل رشد، تجمع ماده خشک (GDD ) فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه رشد بر مبنای درجه روزهای رشد و شاخص سطح برگ (NAR ) سرعت فتوسنتز خالص ،(RGR ) سرعت رشد نسبی ،(CGR ) سرعت رشد محصول ،(DMA) در رژیم آبیاری در مرحله گلدهی و دانهبستن نسبت به شاهد افزایش چشمگیری نشان داد. در این مطالعه در بین مراحل (LAI) فنولوژی گیاه نخود، مراحل گلدهی و دانه بستن حساسترین مراحل به کمبود آب هستند و در شرایط محدودیت آب، با انجام آبیاری در این مراحل میتوان عملکرد نخود، را افزایش داد . همچنین نتایج نشان داد که شاخص های رشدی ذکر شده، در فاصله ردیف ۳۰ سانتیمتر نسبت به فاصله ردیف ۲۰ سانتی متر در وضعیت بهتری قرار داشتند. علاوه بر این نتیجه می شود که رقابت بین گیاهان در فواصل ردیف کمتر شاخص های فیزیولوژیکی رشد را تحت تأثیر قرار داده و روند کاهش این شاخص ها در فاصله ردیف ۳۰ سانتی متر در اواخر دوره رشد کندتر از فاصله ردیف ۲۰ سانتیمتر بود.