سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آذین ایرانی قره بلاغ – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
علی چراتی آرایی – استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازن
علیرضا صفاهانی لنگرودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
امید قاسمی چپی – مربی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندرا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر باکتری ریزوبیوم وقارچ میکوریزا و محلول پاشی اوره بر صفات کمی سویا آزمایشی در منطقه قراخیل قائم شهرکه بر توانایی وکارآرایی همزیستی باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزا و تاثیرشان بر روی رشد سویا در شرایط مزرعه در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت.این آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار و ۶تیمار انجام شد. . ترکیب تیمارها : ۱- شاهد A) باکتری ریزوبیوم S) باکتری ریزوبیوم + قارچ میکوریزا M + S) 4 باکتری ریزوبیوم + محلول پاشی اوره (U + S) باکتری ریزوبیوم + قارچ میکوریزا + محلول پاشی اوره U + M +S محلول پاشی اوره U) باشد. بامشاهده شاخص سطح برگ سویا LAI) در طول فصل رشد به این نکته پی برد که مصرف باکتری ریزوبیوم و قارچ و محلول پاشی سبب افزایش سطح برگ گردید که بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به تیمار باکتری ریزوبیوم S) در ۸۰ روز پس از کاشت و بعد آز آن تیمار محلول پاشی +باکتری ریزوبیوم U+S که ۹۰ روز پس از کاشت حاصل گردید .نمودار تجمع ماده خشک TDM) نشان داد بیشترین ماده خشک در تیمار باکتری ریزوبیوم S) نسبت به دیگر تیمارها می باشدبیشترین سرعت رشد نسبیRGR)در ابتدای رشدمربوط به تیمار باکتری ریزوبیوم + محلول پاشی اوره U+Sو تیمار باکتری ریزوبیومS) می باشد.