سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آذین ایرانی قره بلاغ – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
علی چراتی آرایی – استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازن
علیرضا صفاهانی لنگرودی – استادیار دانشگاه قائمشهر
امید قاسمی چپی – مربی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندرا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر باکتری ریزوبیوم وقارچ میکوریزا و محلول پاشی اوره بر صفات کمی سویا آزمایشی در منطقه قراخیل قائم شهرکه بر توانایی وکارآرایی همزیستی باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزا و تاثیرشان بر روی رشد سویا در شرایط مزرعه در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت.این آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار و ۶تیمار انجام شد. . ترکیب تیمارها : ۱- شاهد A) باکتری ریزوبیوم S) باکتری ریزوبیوم + قارچ میکوریزا M + S) 4 باکتری ریزوبیوم + محلول پاشی اوره (U + S) باکتری ریزوبیوم + قارچ میکوریزا + محلول پاشی اوره U + M +S محلول پاشی اوره U) باشد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بر روی صفات اندازه گیری شده در سویا نشان داد که تاثیر باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزا و محلول پاشی اوره بر خصوصیات عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه در غلاف اصلی و وزن هزار دانه تاثیر معنی داری نداشته اند ولی تاثیر باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزا و محلول پاشی برروی تعداد دانه در غلاف فرعی در سطح احتمال ۵درصد تاثیر معنی داری نشان داد.نتایج حاصل از این آزمایش نشان دادکه همزیستی باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزا و محلول پاشی در مرحله گلدهی تاثیر مثبت بر روی عملکرد دانه سوی ا داردو موجب افزایش افزایش تعداد دانه در غلاف می شود