سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

خدیجه بذرافشان – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمدامیر کریمی ترشیزی – اعضا هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
شعبان رحیمی –
زبیده هاشم زاده – دانشجوی دکتری

چکیده:

دراین آزمایش به منظور بررسی تاثیر باکتریهای پروبیوتیکی برکاهش سالمونلا انتریتیدیس دربلدرچین ژاپنی تعداد۱۰۸ بلدرچین خریدار شد جوجه ها در۶ گروه ۱۸تایی قرارگرفتند ازباکتریهای باسیلوس لیشنی فرمیس باسیلوس سوبتیلیس پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی ولاکتوباسیلوس پلانتروم استفاده شد دریکروزگی با توجه به نوع تیمار آزمایشی ازطریق گاواژدهانی مقدار ۱۰۰ میکرولیتر ۷/۸×۷ ۱۰ ( CFUml تعلیق باکتریهای پروبیوتیکی را دریافت کردند ازروز سوم به استثنای گروه ازمایشی شاهد سایر گروه ها بطور روزانه درآب آشامیدنی به میزان تقریبی CFU 10 9 درهرلیتر اب ازباکتریهای منتخب دریافت مینمودند درروز دوم تمام پرندگاین گروه های متفاوت بجز گروه شاهد منفی ازطریقدهانی با ۰/۱ میلی لیتر سالمونلا انتریتیدیس ۷ ۱۰( CFUml چالش داده شدند نمونه گیری یک وچهارده روز بعد ازچالش ازلوزه سکومی انجام شد گروههایی که ازباسیلوس لیشنی فرمیس و باسیلوس سوبتیلیس و همچنین لاکتوباسیلوس پلانتاروم استفاده شده بود چهارده روز بعد ازچالش آلودگی سالمونلا کاملا حذف شده بود.