سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود علی بیگی نبی – دانشجوی کارشناسی ارشد
شقایق رمضانی – کارشناس ارشد زراعت
یاشار بهمئی – کارشناس ارشد زراعت
بابک دیده بان –

چکیده:

پایداری علف کش های سولفونیل اوره درخاک با توجه به مواد الی رطوبت PH و درجه حرارت متفاوت است بقایای این علف کش ها درخاک ممکن است به گیاهان بعدی که کشت می شوند خسارت وارد کند جهت ارزیابی تاثیر باقیمانده این علف کش ها برروی گندم آزمایش مزرعه ای درسال ۱۳۸۹-۸۸ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار و ۴تکرار درایستگاه تحقیقاتی شاوور در۵۰کیلومتری جاده اهواز – اندیمشک انجام گردید تیمارهایآزمایشی شامل علف کش جدید لوماکس مزوتریون+اس متالاکلر+تربوسیلازین درمقادیر۴ لیتردرهکتار بهصورت پیش رویشی و پس رویشی علف کش نیکوسولفورون کروز درمقادیر ۲ لیتر درهکتار بصورت پس رویشی مخلوط علف کش لاسو ۵ لیتر +اترازین ۱کیلوگرم بصورت پیش رویشی علف کش ارادیکان ۶ لیتر درهکتار بصورت خاک کاربرد و شاهد با علف هرز و بدون علف هرز بود نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر سو مربوط به علف کشهای آترازین +لاسو و لوماکس می باشد که به ترتیب ۳۱و۲۷درصد عملکرد دانه گندم را کاهش داده اند و ازن ظر آماری نیز دریک گروه آماری قرار داشتند.