سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر سلطانی محمدی – دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
ارش جاعل – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از روشهای جدید اندازهگیری رطوبت خاک، روش انعکاسسنجی زمانیTime Domain Reflectometry یااصطلاحاًTDRمیباشد که اساس آن، تغییرات ملموس ثابت دیالکتریک خاک در اثر تغییر میزان آب موجود درآن است کاربرد این روش در بعضی شرایط با محدودیت همراست بطوریکه شدت آن در خاکهای با بافت سنگین، شور و حاوی موادآلی بیشتر است. در این تحقیق، دقت پنجرههای اندازهگیری رطوبت دستگاهTDRدر بافت لومسیلتی(Silt Loam و تاثیر دست خوردگی خاک روی کالیبراسیون دستگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد در بین سه پنجره اندازهگیری رطوبت دستگاه، پنجره اندازهگیری ۱۰ نانوثانیه دارای بیشترین دقت در اندازهگیری رطوبت است. با مقایسه نتایج مقادیر رطوبتی اندازه گیری شده در شرایط صحرایی و آزمایشگاهی مشخص گردید دست خوردگی خاک روی نتایج روشTDRتاثیر ندارد.