سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الهام ستایشگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

لزوم احیای بافت های تاریخی از دیرباز مورد توجه بوده است و امروزه نیز بهعنوان نمادی درشهرها مورد توجه قرار میگیرد کشورهای پیشرفته جهان با اجرای برنامه ها و دستورالعملهای خاص به رونق بافت ها تاریخی خود پرداخته و هویت فرهنگی گذشته خود را دوباره زنده کرده اند امر احیا و حفاظت از بافت های تاریخی از ازای پیکره فرهنگی جامعه به شمار می آید و تحقق آن به فعالیت های فرهنگی مداوم نیاز دارد زیرا میراث تاریخی تبلور فرهنگ گذشته و حفظ آینده هر جامعه است احیا و هویت بخشیدن به آثار تاریخی باعث رونق و پویایی گذشته خواهد شد دراین مقاله سعی شده رابطه احیای آثار تاریخی و تجدید حیات وامر بهسازی محیط و سرزندگی جامعه مورد بحث قرارگیرد این تحقیق براساس اطلاعات و اسناد تاریخی به مطالعه محدوده بافت تاریخی شهر شیراز درادوار گذشته اقدام کرده و ویژگیهای بافت تاریخی آن را بیان می کند و به شاخص های مهم محله درب شازده شیراز از جمله گذرها بازارها و سایر فضاهای با ارزش تاریخی پرداخته و انها را بازشناسی می کند.