سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا یزدی رمضانی مجرد – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
مهناز بهراد – کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دنشگاه تهران
سعید یزدی رمضانی مجرد – کارشناس ارشد MBA دانشگاه متروپلیتن کاردیف انگلستان

چکیده:

کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمانها نقش اساسی را بر عهده دارند . تحقیقات متعدد اثبات کردهاند که رضایت شغلی کارکنان، رابطه مستقیم و موثری با تعهد سازمانی دارد که این امر باعث افزایش کارآیی و بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. در این مقاله پس از بررسی شاخصههای موثر بر بازاریابی داخلی، به بررسی ارتباط میان بازاریابی داخلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان خواهیم پرداخت. در این پژوهش از نظرات تمامی کارمندان شرکت یاس مدیا سپهر( ۱۵۰ نفر) استفاده شدهاست. به منظور تحلیل داده ها از دو نرمافزار SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که متغیرهای تحقیقا ت بازار، آموزش و ارتباطات داخلی تاثیر مثبتی بر بازاریابی داخلی دارد و بازاریابی داخلی نیز، رابطه معنادار و مثبتی با افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان خواهد داشت.