سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده بابایی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
جلال شایگان – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
سمیرا دریجانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مقاله حاضر بررسی بارگذاری های مختلف پسماند میادین تره بار در هاضم بی هوازی نیمه پیوسته یک مرحله ای می باشد.در این تحقیق از یکهاضم دارای همزن به حجم ۷۰ لیتر در مقیاس پایلوت استفاده شد و بارگذاری های مختلف ۰/۴ ، ۰/۷ ، ۱/۴ و ۲ و ۲/۷۵ کیلوگرم مواد آلی بر متر مکعب در روز مورد بررسی قرار گرفت. میزان متوسط تولید بیوگاز با زمان ماند ۲۵ روز برای بارگذاری های مختلف در محدوده ی ۳۳/۳-۳/۴ لیتر در روز در شرایط استاندارد به دست آمد.میزان حذف جامدات آلی ورودی و سرعت گاز تولیدی در بارگذاری kg VS / m3.day1/4 به بیشترین میزان ( % ۸۸ حذف جامدات آلی و۳۳/۳ لیتر گاز در روز) رسید که با افزایشبارگذاری بیشتر درصد حذف جامدات آلی و سرعتتولید گاز به دلیل کاهشpH و افزایشمیزان خواست اکسیژن شیمیایی کاهشیافت که نشان دهنده ی کاهشفعالیتباکتری های متان ساز میباشد. با توجه به نتایج به دست آمده، این راکتور با بار آلی ۱/۴kg VS / m3.day قابلیت تولید۳۳/۳ لیتر گاز در روز دارد که می توان از آن به عنوان منبع سوخت استفاده کرد.