سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد ژاله فر – کارشناس ارشد، شکل دهی فلزات (ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید جمال حسینی پور – استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی –
سیدمسعود حسینی –

چکیده:

دراین مقاله تاثیر بارگذاری غیر خطی به صورت پیش کرنش دومحوره یکسان بر نمودار FLD بر پایه نگرشی متفاوت با مطالعات گذشته نسبت ایجاد پیش کرنش در ورق مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا ورق بصورت دومحوری یکسان تا حد معین کشیده شده و سپس نمونه ها با ابعاد مختلف بر اساس روش آزمون خارج از صفحه هکر بریده شده و در مسیرهای مختلف کر نش تا مرحله پارگی کشیده شده است . ورق مورد استفاده در آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ بوده است. نتایج نشان می دهد که پ یش کرنش دومحوره یکسان موجب جا به جایی نمودار به سمت راست شده و تراز نمودار در مسیرهای دومحوره و کرنش صفحهای پایین م یآی د در حال ی که در مسیرهایی با نسبت کرنش منفی، تراز نمودار افزایش مییابد. با افزایش مقادیر پیش کرنش، این جابهجایی به سمت راست بیشتر میشود. همچنین با استفاده از روابط پلاستیسیته منحنی های حد تنش شکل دهی بدست آمد . نتایج نشان می دهد که این نمودارها مستقل از جهت تغییر مسیر کرنش میباشند و البته این مستقل بودن نسبت به جهت انجام تست، بستگی به تابع تسلیم به کار گرفته شده دارد.