سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنوش رفیعی – دبیران تربی بدنی آموزش و پرورش شهرستان مینودشت
حسینعلی ممشلی –
جواد گزمه –
جواد ممشلی –

چکیده:

هدف از تحقیق حاضربررسی تاثیر ایستگاه های تندرستی و فضای سبز بر فاکتورهای سلامتی افراد جامعه می باشد. تعداد ۸۰۵ n= نفر از افرادی که به صورت داوطلبانه در برنامه های فعالیت بدنی ایستگاه های تندرستیشرکت می کردند درگروه افراد فعال و همچنین تعداد ۷۱۰ n= نفر از افراد غیرفعال در این تحقیق حضور داشتند. به منظور ارزیابی فاکتورهای سلامتی افراد از پرسشنامه۲۸ – GHQ که چهارخره مقیاس سلامت جسمانی، اضطراب و اختلال در خواب ، کارکرد اجتماعی و استرس رااندازه گیری میکند، مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. نظر می رسد که رابطه مستقیم و معناداری بین شرکت در فعالیت های بدنی و ابعاد سلامت عمومی وجود دارد و افرادی که فعالتر هستند در مقایسه با سایر افراد از سلامت جسمانی و روانی مطلوبتری برخوردارند