سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم شاهچراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت ازمواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
فروغ السادات دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت ازمواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از مواد ذخیره کننده هیدروژن می توان بعنوان آند در باتری های نیکل/هیدرید فلزی استفاده کرد. در این راستا آلیاژهای پایه منیزیم با توجه به ظرفیت ذخیره سازی بالا مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته اند. اما این آلیاژها دارای سینتیک کند شارژ/دشارژ هیدروژن در دمای محیط می باشند. اکسیدهای فلزی بعنوان کاتالیست می توانند در بهبود سینتیک فرایندهای شارژ/دشارژ هیدروژن بکار گرفته شوند. در این تحقیق آلیاژMg2Niبه همراه w10t%TiO2 بهروش آلیاژسازی مکانیکی تولید شد. مشخصه یابی این آلیاژ توسط پراش اشعه ایکسXRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)انجام شد. آزمون های الکتروشیمیایی به منظور تعیین ظرفیت دشارژ و پایداری سیکل ها بکار گرفتهشدند. همچنین بمنظور تعیین مکانیزم جذب و دفع هیدروژن از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که افزودنTiO2 به آلیاژMg2Ni باعث افزایش ظرفیت الکتروشیمیایی شده و پایداری سیکل ها را نیز بهبود بخشیده است