سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد ایمانی خواجه پاشا – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
محمود پوریوسف میاندواب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمهاباد
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی
خشنود علیزاده – رئیس مرکز تحقیقات دیممراغه

چکیده:

یکی از روشهای مناسب برای حرکت در راستای کشاورزی پایدار و حفاظت محیط زیست انجام کشت مخلوط می باشد بر این اساس در سال ۱۳۸۹ آزمایشی بصورت طرح فاکتوریل و در قالب بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات استان اذربایجان غربی انجام گرفت و اثر ۴ تیمار کودی شاهد، هیومیکا، فسفاته ، فسفاته +هیومیکا با ۵ نسبت متفاوت کاشت ۲۵% شبدر+۷۵% چاودار، ۵۰% شبدر و ۵۰% چاودار، ۲۵% چاودار و ۷۵% شبدر و ۱۰۰% شبدر و ۱۰۰% چاودار در سه تکرار برروی عملکرد علوفه خشک مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که اثر هر دو فاکتور نوع کودی و آرایش کاشت برروی عملکرد علوفه موثر بوده و بیشترین عملکرددرحالت استفاده از کودی هیومیکا وآرایش کشت مخلوط به روش جایگزینی بدست می آید.