سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد ایمانی خواجه پاشا – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
محمود پوریوسف میاندواب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمهاباد
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی
خشنود علیزاده – رئیس مرکز تحقیقات دیممراغه

چکیده:

به منظور تعیین اثر کشت مخلوط و نیز انواع کودها برمیزان پروتئین بذر چاودار ازمایش فاکتوریلی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور تیمارهای کودی مختلف چهارسطح و ترکیبهای کشتی متفاوت ۵ سطح در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتکشاورزی ساعتلوی ارومیه انجام گرفت نتایج نشان داد که اثرات انواع کودهای استفاده شده نسبت های مختلف کشت و اثرات متقابل آنها برمیزان پروتئین دانه در چاودار موثر است بطوریکه بیشترین درصد پروتئین بذر چاودار در حالت استفاده از ترکیب کودهای هیومیکا و کود زیستی فسفاته بارور ۲ و همچنیننسبت کاشت ۵۰% چاودار و ۵۰% شبدر قرمز بدست می اید جهت افزایش کیفیت بذر چاودار می توان از این الگوی کشت استفاده کرد.