سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نرگس زمانی علی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
مجید افیونی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گروه خاکشناسی
محمدرضا سبز علیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه زراعت و اصلاح نباتات
امیرحسین خوش گفتار منش – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه خاکشناسی

چکیده:

همزیستی گراسها و قارچ اندوفایت باعث بروز ویژگیهای خاص شامل مقاومت در برابر تنشهای زیستی و غیر زیستی در گیاه میشود، این همزیستی میتواند باعث مقاومت گیاه در خاک آلوده به فلزات سنگین نیز شود، در نتیجه این تحقیق در قالب فاکتوریل و طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و ۵ تیمار روی و دو تیمار دارا و فاقد اندوفایت در خاک آلوده شده با ZnSO4 با هدف بررسی میزان جذب روی انجام شد. نتایج نشان دادند که گیاهان دارای اندوفایت، توانایی تحمل شرایط تنش حاصل از غلظت زیاد روی را دارا هستند و تعداد پنجه، وزن تر و خشک در گیاهان دارای اندوفایت بیشتر از گیاهان فاقد اندوفایت است. به همین دلیل استفاده از گیاهان دارای اندوفایت در مناطق آلوده به روی میتواند کارآمد باشد.