سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خیراللهی دهخوارقانی – کارشناس اشد مهندسی سازه
محمدرضا چناقلو – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این تحقیق هدف بررسی عملکرد لرزه ای دیوار های برشی بتن آرمه جهت مقاوم سازی سازه های بنایی می باشد. از این رو ۴ تیپ پلان سازه بنایی )منظم و نامنظم در پلان( از یک تا پنچ طبقه انتخاب شده و بعد از شناسایی نقاط آسیب پذیر سازه با استفاده از دیوار های برشی بتن آرمه مطابق با دستورالعمل ۹۶۳ ایران مقاوم سازی شده است. مقاوم سازی هریک از سازه ها در دو حالت صورت گرفته است. حالت اول: در نظر گرفتن اندرکنشبین دیوار بنایی و دیوار برشی بتن آرمه برای تامین هدف بهسازی مطلوب و ویژه ،حالت دوم: صرف نظر از اندرکنش بین دیوار بنایی و دیوار برشی بتن آرمه برای تامین هدف بهسازی مطلوب. نتایج تحلیل در سازه های مورد مطالعه نشان می دهد که در صورتی که حالت اول در نظر گرفته شود سازه های ۱% و سازه های دو طبقه منظم در پلان با درصد دیوار نسبی ۲% قادر به تامین سطوح عملکرد / یک طبقه ) منظم و نامنظم در پلان ( با درصد دیوار نسبی ۵ در هر دو هدف بهسازی مطلوب و ویژه می باشندولی در حالت دوم تنها قادر به تامین سطح عملکرد بهسازی مطلوب خواهند بود. در سازه های دو طبقه نامنظم در پلان با درصد دیوار نسبی ۲% و سازه های سه تا پنچ طبقه ) منظم و نامنظم در پلان( با درصد دیوار نسبی ۲/۵% ۳,۳/۵% در صورتی که حالت اول در نظر گرفته شود سازه بنایی مقاوم سازی شده قادر به تامین سطوح عملکرد در هر دو هدف بهسازی بوده ولی در حالت دوم سازه بنایی قادر به تامین سطوح عملکرد در هدف بهسازی مطلوب و ویژه نخواهد بود. لذا در نظر گرفتن حالت دوم در سازه های بنایی یک طبقه )منظم و نامنظم در پلان( و دو طبقه مورد مطالعه )منظم در پلان( برای تامین هدف بهسازی مطلوب محافظه کارانه بوده ولی در سازه های بنایی دو طبقه نامنظم در پلان و سازه های بنایی سه تا پنچ طبقه ) منظم و نامنظم در پلان( صادق نمی باشد.