سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین پورتقی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلا
حمید پورباقری – کارشناس ارشد مهندسی عمران ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه زنجان
مجید پاسبانی خیاوی – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی
پیام اشتری – استادیار گروه زلزله، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان.

چکیده:

در این مقاله تخمین فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد بتنی وزنی تحت اثر تحریک زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک نمونه سد بتنی وزنی با مشخصات دقیق هندسی و مصالح به همراه اعمال کامل اثر اندرکنش آب و سازه و بهروش اجزای محدود مدل شده است. با توجه به مشخصات هندسی سد، مد لسازی به صورت دوبعدی و توسط نر مافزار ANSYS صورت گرفته است. مدل مورد نظر تحت اثر تاریخچه زمانی شتاب زلزله مشخص قرار گرفته و پاس خها شامل تغییرمکان افقی تاج سد، نیروی عک سالعمل تکی هگا ههای سد و فشار وارد بر کف مخزن استخراج شده است. سپس یک شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد میزان فشار هیدرودینامیکی مورد نظر طراحی شده است. عملکرد شبکه عصبی طراحی شده با مقایسه پاسخ حاصل از تحلیل اجزای محدود و خروجی شبکه عصبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشا ندهنده دقت بسیار قابل قبول روش شبکه عصبی پیشنهاد شده برای تخمین پارامتر فشار در ساز ههای شامل مسئله اندرکنش آب و سازهاست