سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر دادور – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه فرد
مهدی خجسته پور – استادیاران گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن صدرنیا –
مهدی خدنگ نیکفرجام –

چکیده:

داده های خواص فیزیکی پس از برداشت میوه و سبزیجات در طراحی و بکارگیری سامانه های جابجایی ، بسته بندی،انبارداری و حمل و نقل گوناگون مهم هستند. عموما مدت زمانی نسبتا طولانی لازم است تا میوه ها را از محل برداشتبه مناطق مصرف منتقل نمود که این مدت زمان می تواند تغییراتی در خواص فیزیکی میوه بوجود آورد. علاوه بر آن مدت زمانی که میوه در انبار در دمای این مکان قرار می گیرد تا پس از این مدت به بازار فروش منتقل گردد نیز بر تغییرات این خواص موثر می باشد. که باید اثر مدت زمان پس از برداشت در طراحی و استفاده از سامانه های مذکور لحاظ گردد.برای طراحی وسایل جابجایی ، حمل و نقل ، جداسازی و طبقه بندی محصول ، خشک کردن ، تهویه ، انبار و پردازش محصول پرتقال لازم است تا خواص فیزیکی این محصول به عنوان تابعی از مدت زمان انبارمانی پس از برداشت تعیین گردند. با تعیین و بررسی روابط بین خواص فیزیکی و مدت زمان نگهداری میوه پس از برداشت می توان مدت زمان نگهداری میوه و زمان برداشت محصول با توجه به زمان مصرف آن را به گونه ای تعیین نمود که میزان تلفات محصول به حداقل رسیده و از بازار پسندی میوه کاسته نگردد. بررسی پژوهش های انجام شده تاکنون در مورد خواص فیزیکی محصولات کشاورزی نشان می دهد بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه مربوط به محصولاتی از قبیل سیب و سیب زمینی است و در مورد خصوصیات فیزیکی و تاثیر مدت زمان انبارداری بر خواص فیزیکی میوه پرتقال تحقیقات کمی مشاهده گردید. شریفی و همکاران ( ۲۰۰۷ ) برخی ( خواص فیزیکی پرتقال رقم تامسون و تاثیر فاکتور اندازه بر این خواص را تعیین نموده اند. سینگ و ردی ( ۲۰۰۶ برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پوسته و میوه پرتقال را تعیین نموده اند. طباطبایی فر ( ۲۰۰۰ ) در تحقیقی روی سیب زمینی های ایرانی پارامترهای فیزیکی ابعاد، جرم، حجم، جرم مخصوص، قطر میانه هندسی، کرویت و سطح رویه را برای چهار واریته ویتال، دراگا ، اگریا و آژاکس تعیین کرده اند. لرستانی و طباطبایی فر ( ۲۰۰۶ ) مطالعه ای بر روی خواص فیزیکی دو واریته کیوی به نامهای ابوت و هی وارد انجام دادند. صفا و خزایی ( ۲۰۰۳ ) و المیمن و احمد ۲۰۰۲ ) خواص فیزیکی انار را مطالعه نموده اند. مسعودی، طباطبایی فر، برقعی و شاه بیک ( ۱۳۸۴ ) در تحقیقی سه ) رقم سیب صادراتی به نام های گلدن دلیشز، رد دلیشز و گرانی اسمیت را پس از چهار ماه نگهداری در دمای سه تا چهار درجه سانتی گراد در دو سری آزمایش برای تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها مورد مطالعه قرار دادند. قمری و رجبی پور ( ۲۰۰۳ ) در پژوهشی مشخصات فیزیکی دو رقم زیتون به نام زرد زیتون و زیتون روغنی را به دست آوردند. سینگ ( ۱۹۷۱ ) اپتیمم درجه حرارت ذخیره میوه و زمان ذخیره و کیفیت نگهداری نارنگی و لیموشیرین را مورد مطالعه قرار داده و گزارش نمودند در مدت زمان ذخیره، از دست رفتن رطوبت از پوست با حرکت رطوبت از داخل میوه دوباره تامین می شود