سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خدیجه محمد زاده کاردر – دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
ولی خدادادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،اهواز،
علی واعظ – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران

چکیده:

تحقیق حاضر رابطه بین دو فاکتور مهم حاکمیت شرکتی اندازه هیات مدیران و نسبت مدیران غیرموظف با ساختار سرمایه شرکت ها دریک نمونه ۶۸ تایی از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارمیدهد دوره زمانی تحقیق سال ۸۴ تا سال ۸۹ را شامل میشودتجزیه وتحلیل داده ها با استفادها زمدل رگرسیون چندمتغیره با رویکرد مدل اثرات تصادفی انجام شد متغیروابسته تحقیق ساختارسرمایه یعنی نسبت کل بدهی برجمع بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت ها می باشد متغیرهای کنترلی دراین تحقیق شامل اندازه شرکت و سودآوری بازده دارایی ها می باشد نتایج پژوهش نشان میدهد که اندازه و ترکیب هیات مدیره و همچنین متغیر کنترلی اندازه شرکت تاثیر معناداری برساختار سرمایه ندارند درحالیکه متغیر کنترلی سوداوری بطور معناداری رابطه منفی با ساختارسرمایه دارد