سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام دهدار – دانشجوی دکتری سبزی کاری ،دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز
علیرضا مطلبی – دانشیارواستادیاردانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز
محمدرضا دادپور – دانشیارواستادیاردانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز
محسن پورسلطان – مرکز آموزش کشاورزی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

این تحقیق در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی درسال ۱۳۸۵ اجرا گردید. در این طرح ریز غده های حاصل از کشت گیاهچه های آزمایشگاهی سالم سیب زمینی (که از بخش خصوصی تامین شد) در شهریور ۱۳۸۵ در شرایط گلخانه کشت گردید.در زمان کاشت ریز غده ها (حدود ۰/۵ سانتی متر ) جوانه زده بودند و نیاز به پیش جوانه دار کردن نبود. عامل رقم به عنوان کرت اصلی در ۲ سطح (ساوالان و آگریا ) و اندازه بذر (وزنی ) به عنوان کرت فرعی در ۶ سطح ۵۰ > میلی گرم ، ۵۰-۱۰۰ میلی گرم ، ۱۵۰-۱۰۰ میلی‌گرم، ۲۰۰-۱۵۰ میلی گرم، ۲۵۰-۲۰۰ میلی گرم و غده چه های یک گرمی ( شاهد) در آزمایش قرارداده شدند. عملیات زراعی مراحل کاشت و داشت برای تمام تیمارها به طور یکسان انجام گرفت. از صفات زراعی عملکرد غده تر در واحد سطح و هکتار ، درصد ریز غده های سبز شده، تاریخ گلدهی، تاریخ استولون‌زایی، تاریخ غده‌دهی، تعداد غده‌های تولیدی، میانگین تعداد ساقه اصلی بوته‌ها، قطر ساقه‌های اصلی وارتفاع بوته یادداشت برداری‌های لازم به عمل آمد و نسبت به تجزیه واریانس با استفاده ازنرم افزار SAS و مقایسه میانگین تیمارها در صفات فوق‌الذکر به روش LSD اقدام گردید. ازبین دورقم مطالعه شده رقم ساوالان درسطح وزنی ۲۵۰-۲۰۰ میلی گرم با عملکرد ۴/۷۵۵ کیلوگرم غده چه درمترمربع نسبت به رقم آگریا وسایرسطوح وزنی ریزغده مورد مقایسه وضعیت بهتری داشت. بین اثرات اصلی ارقام درجدول تجزیه واریانس اختلاف معنی دار داشته و این صفات برای رقم ساوالان در اکثرصفات برتراز رقم آگریا بدست آمده و باعث افزایش خیلی معنی‌دار عملکرد غده تر با سطح احتمال ۱% برای رقم ساوالان شده است.