سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیما رنجبر – دانشجوی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
آزاده حجت – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مقاومتویژه یک جسم، با مقاومتویژه ساختارهای جامد و مایع تشکیل دهنده آن جسم در ارتباط میباشد. با توجه به تاثیرپارامترهای ژئوتکنیکی مختلف بر مقدار مقاومتویژه خاکها و سنگها، روش مقاومتویژه کاربرد روزافزونی درمطالعات ژئوتکنیکی بهعنوان یک روش غیرمخرب داشته است. با مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف یک ماده بر مقدار مقاومتویژه آن، تفسیرهای صحیحتری از تفسیر نتایج آزمایشهای مربوط به رفتار خاکها بهدست میآید. در این تحقیق،به بررسی تاثیر اندازه دانههای یک جسم اشباع بر مقاومتویژه الکتریکی آن در آزمایشگاه پرداخته شده است. بدینمنظور، سه گروه نمونه مصنوعی با شکل و اندازه دانههای مشخص تهیه شد. سپس، مقادیر مقاومتویژه الکتریکی جداگانه برایسه دانهبندی در حالت اشباع از آب با هدایتویژه مشخص، اندازهگیری شد. نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که باافزایش اندازه دانهها، مقاومتویژه الکتریکی نمونه افزایش مییابد. با توجه به رابطه موجود بین مقاومتویژه الکتریکی و اندازه دانهها میتوان با استفاده از برداشتهای مقاومتویژه به بررسی مرزهای افقی و عمودی موجود بین مواد مختلف وهمچنین تعیین لیتولوژی مواد پرداخت.