سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیث حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کریمی – استادیارعلوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
امیر فتوت – دانشیارعلوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین خادمی – استاد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کان یهای سیلیکاته پتاسی مدار منشا اصلی تامین پتاسیم برای گیاهان هستند. این مطالعه ب همنظور مقایسه شک لهای مختلف پتاسیم آزاد شده در تعدادی از کان یهای میکایی و فلدسپار پتاسیم و همچنین بررسی تاثیر اندازه ذرات بر ایناشکا ل انجام شد. شک لهای محلول، تبادلی و غیرقابل تبادل پنج نوع کانی پتاسی مدار بیوتیت، فلوگوپیت، موسکویت، فلدسپار زنجان و یزد در دو اندازه ۱۰۰-۵۰ کوچ کتر از ۵۰ میکرون در سه تکرار انداز هگیری شد. مقدار پتاسیم ره اشده از این کان یها با دستگاه فلی مفتومتر انداز هگیری شد. نتایج نشان داد که فلدسپا رها، به اندازه میکاهای س هجایی در تامین پتاسیم محلول و تبادلی خاک مهم م یباشند ولی کانی دوجایی موسکویت، اهمیت کمتری حتی نسبت به فلدسپارها دار . د میزان پتاسیم غی رتبادلی که ذخیره پتاسیم خاک م یباشد در میک اهای س هجایی فلوگوپیت و بیوتیت بسیار بیشتر از میکایدوجایی و فلدسپارها م یباشد. کوچک شدن اندازه ذرات، تاثیر معن یداری بر آزا دسازی شک لهای مختلف پتاسیم از کان یها داشت و ذرات کوچ کتر پتاسیم بیشتری نسبت به ذرات درشت آزاد کردند