سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی دادخواه – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

چکیده:

تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، توصیفی است. با توجه به حجم جامعه که ۱۵۰ واحد آماری بود، حجم نمونه ۱۰۸واحد انتخاب شد. با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نظر جمع آوری اطلاعات، دارای خصوصیات کتابخانهای و میدانیاست، با مطالعه کتب مربوطه و مشاوره با افراد دارای تجربه در این زمینه و جستجو در اینترنت، اقدام به تدوینپرسشنامه گردید. پس از جمع آوری پرسشنامهها، با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس برای آزمون فرضیه، از تی۰/ استیودنت تک متغیره استفاده گردید. در نهایت پس از آزمون فرضیه انتخابی، معنادار بودن آن در سطح خطای ۰۵تائید گردید.