سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالوحید محمدیان – عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مهدی رضاپور – عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
بایرامعلی محمدنژاد – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در تحقیق حاضر تلاش شده است تا با استفاده از یک مدل هیدرودینامیکی مناسب )نرم افزار Mike 21 ) ، با مدلسازی الگوی جریان های جزر ومدی در مناطق خلیجی با در نظر گرفتن اثر باد، شناخت بهتری از شرایط منطقه خلیج فارس در اثر مواجهه با امواج ناشی از جزر و مد و باد به عنوانیک عامل تهدیدی بر سر روی توسعه، بدست آورد. در این تحقیق، مدلسازی هیدرودینامیک جریان در یک مقیاس بزرگ برای خلیج فارس انجامشده و نتایج حاصل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اثر پارامترهای مهم دریایی بویژه جزر مد و باد در سناریوهای مختلف مجرا و ترکیبی در الگوی جریانات خلیجی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل از شبیه سازیهای عددی با استفاده از اندازه گیریهای میدانی و جداول جزر و مدی موجود در نقاط مختلف کالیبره شده و سپس مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که الگوی جریان دراین مناطق بیشتر متاثر از جزر و مد جریان می باشد و باد نقش کلیدی در آن ندارد. تطابق خوبی بین مدلسازی های عددی و نتایج اندازه گیریهاوجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدلهای هیدرودینامیک دو بعدی برای شبیه سازی الگوی جریان در محیط های آبی دریایی، بعنوان یک ابزار کاربردی مناسب ، قابل استفاده بوده و می تواند نتایج با دقت قابل قبولی را ارائه نماید