سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید حاج محمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه فردوسی
حسن صدرنیا – استادیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
اکبر ثنایی مقدم – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده:

شب پره هندی مهمترین آفت انباری پسته محسوب می شود. روش تیمار گرمایشی به کمک امواج مایکروویو در کنترل آفات انباری شیوه نوینی است که به سبب سرعت در اجرای کار و عدم به جا گذاشتن پسماندهای مضر و مخرب محیط زیست به عنوان جایگزینی مناسب برای استفاده از سموم شیمیایی در عملیات آفت کشی محصولات کشاورزی معرفی شده است. در این تحقیق با قرار دادن محصول پسته آغشته شده به لارو سن پنج آفت شب پره هندی در یک موج مایکروویو مشخص، درصد مرگ و میر آفت و کاهش وزن محصول بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد مرگ و میر آفت در زمان های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ ثانیه به ترتیب ۳۳/۶۳، ۹۶ و ۱۰۰ می باشد. اثر تیمار مایکروویو بر کاهش وزن محصول معنی دار بود بطوریکه این مقدار در زمان های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ ثانیه به ترتیب ۰۳۶/۰، ۱۱۶/۰ و ۲۰۹/۰ درصد (بر حسب وزن کل) بود. این تحقیق در بهار ۱۳۹۰ و در دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفت