سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نفیسه ملاکریمی – کارشناسی ارشد باغبانی
محسن کافی – دانشیار و استاددانشگاه تهران
سپیده کلاته جاری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

گیاهان و محیط به یکدیگر وابسته بوده و فاکتورهای محیطی میتواند به میزان زیادی رشد و توسعه گیاه را تحت تاثیر قرار دهد این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر امواج صوتی برخصوصیات کیفی درشرایط درون شیشه ای انجام شد برای کشت گیاهان ازتک گره به عنوان ریزنمونه و محیط کشت MS بدون موادتنظیم کننده رشد استفاده گردید قبل ازکشت ریزنمونه ها با تیمار مناسب ضدعفونی شدند و دو هفته پس ازکشت ریزنمونه ها با سه فرکانس ۵۰۰و۱۰۰۰و۱۵۰۰ هرتز و شدت ۱۰۰ دسی بل تیمار شدندگیاهان کشت شده به مدت یک ماه و هرروز یک ساعت تحت تاثیر تیمار قرار گرفتند پس ازاتمام زمان ازمایش فاکتورهای کیفی چون وزن ترساقه وزن خشک ساقه و طول ساقه اندازهگیری گردید نتایج آزمایش تفاوت قابل ملاحظه ای اختلاف معنی دار درسطح ۱درصد را درصفات اندازه گیری شده بین گروه های تیمار شده و گروه شاهد نشان داد بنابرنتایج بیشترین و کمترین مقادیر به ترتیب درفرکانس ۱۰۰۰ هرتز و گروه شاهد به دست آمد.