سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
امیرهوشنگ نظامیوند چگینی – استادیار دانشگاه گیلان
عطااله غبرایی – مربی دانشگاه گیلان

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر امواج دریای خزر برمیزان ضرایب سرریزی جریان و پایداری موج شکن های توده سنگی بنادرآستارا و انزلی مورد مطالعه قرارگرفته است دراین راستا داده های مورد نیاز به روش مطالعه میدانی و نرم افزار مبتنی برمحاسبه عددی جمع آوری گردید روش تحقیق مبتنی براستفاده از روابط متداول کلاسیک و استاندارد و متعاقبا تجزیه و تحلیل آنها جهت محاسبه پایداری سازه های موردنظر با وضعیت موجود انجام گرفت جهت دستیابی به پارامترهای مورد نیاز ازنرم افزار Mike21- SW و امار ISWM استفاده گردید دراین خصوص با استفاده ازاین نرم افزار امواج دور به نزدیکی ساحل منتقل و با استفاده ازروشهای اماری مشخصات امواج محاسبه گردید بدین ترتیب ارتفاع امواج طراحی درجهات و برای دوره بازگشتهای مختلف با بکارگیری مدل یک بعدی EVA ازنرم افزار MIKE-ZERO تهیه گردید نتایج اولیه نشان میدهد که سازه های موردنظر بطور کلی ازنظر میزان سرریزی جریان و پایداری مناسب می باشند ولی درموقعیت های متفاوت مکانی و زمانی دارای سرریزی ها و پایداریهای مختلف می باشند.