سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر کاظمی نجف آبادی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ در شرکت مشاوره ای مهاب قدس، سد و نیروگاه برق آب
احمدرضا پورقاسم زاده – سرناظر حفاری در شرکت مشاوره ای مهاب قدس، سد و نیروگاه گتوند علیا

چکیده:

سد گتوند علیا در استان خوزستان، ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان شوشتر و ۱۲ کیلومتری شهرستان گتوند واقع شده و آخرین سدی است که بر روی رودخانه کارون احداث م یشود. این سد بلندترین سد خاکی کشور با ارتفاع ۱۸۰ متر و از نوعسنگریزه ای با هسته رسی است. یکی از فعالی تهای اجرایی این سد، حفاری و تحکیم گالر یهای تزریق پرده آ ببند و زهکش است. هدف از حفاری گالر یهای زهکش که در پایین دست پرده آ ببند حفاری م یشون د، جمع آوری آ بهای زه شده از پردهآ ببند و همچنین رفتارسنجی است. از نظر زمی نشناسی منطقه در سازند بختیاری ( با جنس کنگلومرا) و سازند آغاجاری(سیلت استون- گل سنگ با میان لای ههای نازک ماسه سنگ و پرکنند ههایی از نوع ژیپس و رس) واقع است. طرح شامل چهار گالری زهکش با سطح مقطع حدود ۲۵ مترمربع و ۱۰ گالری تزریق با سطح مقطع حدودی ۲۵ مترمربع است.به دلیل همزمانی عملیات حفاری ( به صورت آتشباری) در گالر یهای زهکش و حفاری -تزریق در گالر یهای تزریق و بررسی اثرات امواج لرزشی بر روی پرده تزریق و بتن گالر یهای مذکور ضرورت رفتارنگاری توسط دستگا ههای لرزه نگار اجتنابناپذیر است. در این مقاله با بررسی نگاش تهای حاصل از دستگا ههای لرزه نگار و با استفاده از استانداردهای موجود، کنترل انفجارات در مجاور تزریقات بررسی م یشود.