سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میرنجف موسوی – استادیار دانشگاه ارومیه
محمد حسنی – استادیار دانشگاه ارومیه
علی قهرمان – رئیس دفترتحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان

چکیده:

امنیت درهرمنطقه و شهری موجب توسعه و گسترش سرمایه گذاری و تزریق امکانات و تسهیلات زندگی به انها می شود مفهوم امنیت درمناطق مرزی کشورها علاوه بربرقراری امنیت اجتماعی با امنیت مرزی نیز مواجه است دراین پژوهش ضرورت پرداختن به مقوله امنیت درچارچوب توسعه پایدار از انجایی مهم می نماید که اصولا مقوله امنیت و توسعه رابهط متقابل و دوسویه دارند بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تاثیر کارکرد امنیتی مرزبرتوسعه ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی پرداخته است حدود ۷۷ شاخص اجتماعی جمعیتی اقتصادی فرهنگی بهداشتی ـ درمانی زیربنایی کالبدی و تاسیسات و تجهیزات برای تحلیل وضعیت ساختارفضایی شهرهای مرزی استفاده شده و با بهرهگیری از مدلهای تاپسیس و روش وزن دهی آنتروپی شانون به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شدها ست یافته های پژوهش نشان میدهد که شهرهای اواجیق گردکشانه، سیه چشمه ا شنویه پیرانشهر و سردشتبا برخورداری از ۷۷/۶ درصد جمعیتی شهری شهرهای مرزی به عنوان شهرهای امن و شهرهای ربط و تازه شهر با ۸/۸ درصد جمعیت شهرهای نیمه امن و شهرهای بازرگان سیلوانه پلدت میراباد و سرو با ۱۳/۶ درصد جمعیت شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی به عنوان شهرهای ناامن شناخته شده اند.